Kategorie

Výrobce/Vydavatel

DOPORUČUJEME:


CZ KOMIKS.KNIHA
CZ KOMIKS.KNIHACZ COMICS
CZ COMICSUS COMICS:NÁŠ TIP
US COMICS:NÁŠ TIP

Všeobecné obchodní podmínky pro kupující
(Detailní postupy a informace k usnadnění řešení situací, spojených s nákupem, naleznete v sekci "Nákupní řád", tvořící nedílnou součást těchto obchodních podmínek)

1.   Úvodní ustanovení
2.   Uzavření smlouvy
3.   Ceny
4.   Platebni metody
5.   Dodání a ceny poštovného
6.   Expedice a přechod rizika
7.   Termín plnění
8.   Vadné a pozdní plnění
9.   Záruka a reklamace
10. Odstoupení od smlouvy
11. Jiná ustanovení

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností HUDEBNÍ KRÁM, s.r.o. , se sídlem Vídeňská 550/19a Brno, IČ: 25 59 50 59, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka 36262 (dále jen "dodavatel" nebo "prodávající"), která je provozovatelem internetového obchodu nerdi.cz, a kupujícími. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci "O nás".

Vymezení pojmů:
Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.nerdi.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

 

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné/e-mailové/telefonické/on-line nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

a) jméno a příjmení
b) telefon, nebo jiný kontakt
c) druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku dodavatele
d) množství požadovaných kusů produktů
e) místo a termín dodání
f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží
g) v případě písemné objednávky čitelný podpis kupujícího, resp. jeho oprávněného zástupce

Na základě elektronické/telefonické/on-line/písemné objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, dodavatel kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupující zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy, formu úhrady kupní ceny a popř. číslo objednávky. Kupní smlouva mezi oběma stranami, je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pokud nemá zboží dodavatel k dispozici na skladu v době objednání, informuje o této skutečnosti kupujícího s návrhem termínu dodání zboží, viz. dodací lhůty. Před uzavřením první kupní smlouvy mezi dodavatelem a kupujícím v rámci jejich smluvních vztahů musí kupující provést kompletní registraci. Kupující se zavazuje předmět či službu plnění převzít v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

V případě nedodržení smluvních podmínek ze strany kupujícího (př. nepřevzetí si objednaného zboží kupujícím - poté vráceného zpět dodavateli), si dodavatel vyhrazuje právo, požadovat po kupujícím úhradu vynaložených nákladů, spojených s plněním dané objednávky (poštovné + může být dodavatelem dodatečně účtováno balné ve výši 100,-Kč)!

 3. CENY
Kupní cena je stanovena dle ceníku dodavatele platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. U ceny jsou vždy uvedené příslušné sazby DPH, popř. PHE či další poplatky a taktéž je zde uveden poplatek za dopravu, dle způsobu dopravy. Balné nikdy neúčtujeme.

 

UPOZORNĚNÍ: Ceny na E-shopu a ceny v kamenném krámku a různé akce s tím spojené se mohou lišit!4. PLATEBNÍ METODY
Informace o platebních podmínkách naleznete na internetových stránkách v sekci "Nákupní řád", tvořící nedílnou součást těchto obchodních podmínek.5. ZPŮSOBY DODÁNÍ A CENY POŠTOVNÉHO
Podmínky dodání a ceny poštovného jsou uvedeny na internetových stránkách v sekci "Nákupní řád", která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.6. EXPEDICE A PŘECHOD RIZIKA
Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno zabalené. Riziko nahodilé zkázy přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.7. TERMÍN PLNĚNÍ
Dnem dodání je den převzetí zboží kupujícím. Pokud kupující nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, ačkoliv dodavatel řádně splnil dohodnutý způsob dopravy, a kupující řádně a včas neodstoupil od smlouvy, je dodavatel oprávněn v rozsahu povoleném právními předpisy požadovat po kupujícím náhradu škody tím vzniklé.8. VADNÉ A POZDNÍ PLNĚNÍ
Kupujícímu se doporučuje prohlédnout zboží co nejdříve po jeho převzetí. Zjistí-li kupující u zboží vadu (včetně vad množství a druhu), doporučuje se zjištěnou vadu dodavateli neprodleně oznámit. Nesplněním této povinnosti není dotčeno právo kupujícího zboží reklamovat, včasné oznámení vady však usnadní a urychlí vyřízení reklamace. V opačném případě bude prodávající kupujícímu prokazovat, že vadu na zboží způsobil sám. Dodavatel kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Více o reklamacích v bodě 9. "Záruka a reklamace" a v sekci "Nákupní řád", která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.9. ZÁRUKA A REKLAMACE

Shoda s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Záruka
Záruka na zboží, prodávané prostřednictvím e-shopu, se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Není-li v záručním listu uvedena lhůta delší, činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo jiným nevhodným zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

Reklamace
V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající vydá / zašle kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
O reklamaci na místě prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jeho náklady. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení oprávněné reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

Dle domluvy může být zákazníkovi poskytnuta okamžitá náhrada, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace a zákazník se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace zaplatí provozovateli náklady na nákup této náhrady a její dopravu k zákazníkovi. Na tuto skutečnost, jakož i na předpokládanou výši těchto nákladů, musí být kupující předem řádně upozorněn.

Detailní postup vyřizování reklamace naleznete na internetových stránkách v sekci "Nákupní řád", tvořící nedílnou součást těchto obchodních podmínek.
10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující má právo v souladu § 53 odst. 7 Obč.Z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.
Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
e) na dodávku novin, periodik a časopisů
f) spočívajících ve hře nebo loterii

Detailní postup vyřizování odstoupení od smlouvy naleznete na internetových stránkách v sekci "Nákupní řád", tvořící nedílnou součást těchto obchodních podmínek.


11. JINÁ USTANOVENÍ

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila. Pokud kupující odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.


Kupující odsouhlasením těchto obchodních podmínek uděluje souhlas dodavateli, aby jako správce shromažďoval a zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to za účelem splnění kupní smlouvy, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti dodavatele. Dodavatel se zavazuje neposkytovat uvedené údaje dalším osobám, výjimku tvoří externí dopravci, kterým dodavatel poskytne údaje nezbytně nutné pro bezproblémové doručení zboží. Kupující tímto dává dodavateli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek dodavatele. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 22.6.2009 a nahrazují Všeobecné obchodní podmínky a jakékoliv obdobné podmínky vydané dříve.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)
AUKCE RARIT

SBĚRATELSKÉ KOUSKY

- každý týden se cena sníží -

KDO VČAS KOUPÍ,NEPROHLOUPÍ!


aukce naruby
Lobo vs. Maska

aukce naruby
Lobo se (z)vrací

aukce naruby
CREW č.2

aukce naruby
CREW č.3

aukce naruby
SIP: Buffalo Bill

aukce naruby
Tomb Raider